Aké doklady musíte predložiť ku kontrole vozidla?

a) Technická kontrola pravidelná a administratívna

osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii - formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz) resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou, platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha, protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu).

Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

b) Technická kontrola opakovaná

doklady pre príslušný druh technickej kontroly (už spomenuté v jednotlivých odsekoch a) až e)) a protokol z predchádzajúcej kontroly.

Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách (kontroluje sa iba odstránenie chýb zistených pri poslednej kontrole) a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.

c) Technická kontrola zvláštna

osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii - formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz) resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou.

d) Technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

doklady podľa odseku a),
doklad o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí,
doklady o predpísaných periodických prehliadkach alebo iných predpísaných skúškach (napr. potvrdenie o skúške tesnosti a periodickej skúške cisterny, potvrdenie, že nadstavba a chladiace zariadenie vozidla umožňuje spoľahlivo dodržať príslušný teplotný limit atď.).

e) Technická kontrola na vydanie prepravného povolenia (ECMT)

doklady podľa odseku a),
doklad o zhodnosti vozidla so štandardmi emisií, znečisťujúcich látok a zvuku (potvrdenie typu A, resp. typu B).

f) Emisná kontrola pravidelná

osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii - formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz) resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou,
protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené plynovým zariadením od výrobcu).

Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

g) Emisná kontrola zvláštna

doklady podľa odseku f) alebo doklady podľa § 14 až 17 a § 20 zákona č. 725/2004 Z. z., v prípade dovozu vozidla zo zahraničia.

h) Emisná kontrola administratívna

doklady podľa odseku f)